WSA w Opolu wyrokiem z dnia 18 maja 2020 r. (II SAB/Op 26/20) ,,Błędne jest stanowisko organu, że “audyt” jest dokumentem wewnętrznym i z tego względu informacja o jego treści nie może zostać udostępniona. Prawo do udostępnienia informacji publicznej w postaci dokumentów nie zostało ograniczone wyłącznie do dokumentów urzędowych. Pojęcie dokumentu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu prawa do informacji publicznej. Na potrzeby konstytucyjnego prawa do informacji za “dokument w ogólności” należy rozumieć każdą informację o działalności władzy publicznej lub o sprawach publicznych, wysłowioną i zobiektywizowaną na jakimś nośniku i najczęściej przybierającą postać pisemną. W najszerszym rozumieniu dokumentem będzie każdy nośnik danych, który może przybrać formę papierową, elektroniczną, cyfrową”.

wyrok WSA w Opolu z 18/5/2020 r. II SAB/Op 26/20