Arkusz organizacyjny to prosta a nie przetworzona informacja publiczna!

WSA w Bydgoszczy w wyroku z 16.10.2019 r. (II SAB/Bd 595/19) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca wystąpił o udostępnienie kserokopii arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2018/2019 wraz z aneksami i danymi osobowymi nauczycieli oraz z informacją o kwalifikacjach nauczycieli.

Adresat wniosku wyraził opinię, że mamy do czynienia z informacją przetworzoną.

[o arkuszu organizacyjnym jako informacji publicznej pisaliśmy w 2017 r. – zobacz tutaj]

WSA w Bydgoszczy orzekł m.in.: 

  1. ,,Stosownie do art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) arkusz organizacji szkoły opracowywany jest przez dyrektora tej szkoły i określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Szczegółowo treść arkusza organizacyjnego szkoły określa §17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) wskazując, że arkusz organizacyjny określa m.in. liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć i liczbę godzin tych zajęć oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Zgodnie z §17 ust. 6 powołanego rozporządzenia organ prowadzący szkołę lub przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. Arkusz organizacyjny szkoły jest zatem dokumentem urzędowym, do którego sporządzenia w określonym terminie zobowiązują przepisy ustawy, i którego treść jest regulowana przepisami rozporządzenia”
  2. ,,Nie powinno budzić zatem wątpliwości, że jako dokument istniejący (opracowany w zgodzie z ustawowym obowiązkiem) nie wymaga on powzięcia szczególnych czynności materialno-technicznych przez organ zobowiązany, które miałyby na celu wytworzenie takiego arkusza jako dokumentu jakościowo nowego”
  3. ,,Arkusz organizacyjny szkoły nie jest jednak również dokumentem, na którego treść składa się suma poszczególnych informacji prostych, z których konstruowana jest dopiero informacja w postaci takiego arkusza. Nie jest to informacja “specjalna”, wytworzona dla zaspokojenia żądania wnioskodawcy, ani w aspekcie stworzenia nowej jej treści, ani z punktu widzenia treści powstałej z sumy informacji prostych“.
  4. ,,Arkusz organizacyjny szkoły – jego kserokopia – ma więc w konsekwencji charakter informacji prostej. Organy próbowały wykazać, że sporna informacja nabrała cech informacji przetworzonej wskutek konieczności jak wskazał to organ I instancji “przygotowania szeregu dokumentów składających się na arkusz organizacyjny, w podziale na poszczególne placówki objęte wnioskiem (dla każdej z 7 szkół odrębnie) oraz, analogicznie do przygotowania dokumentów składających się na aneks, który w swej istocie jest kolejnym arkuszem organizacji”
  5. ,,Żądane informacje nie mogą jednak zostać uznane za przetworzone również z powołaniem się na kryterium wyjątkowej czasochłonności w ich zgromadzeniu. Organy nie powołały się na wyjątkową czasochłonność przygotowania żądanej informacji, ani na trudności organizacyjne tej czynności. Ich argumentacja ograniczyła się jedynie do twierdzenia o przygotowaniu szeregu dokumentów, na które składało się 7 arkuszy organizacyjnych (dla każdej z 7 szkół odrębnie) oraz 17 aneksów dla szkół podległych organowi zobowiązanemu”
  6. ,,Zważywszy, że dokumenty te istnieją – chodzi bowiem o wydobycie poszczególnych informacji ze zbiorów elektronicznych, stworzonych w oparciu o dedykowane oprogramowanie komputerowe – to nie ulega żadnej wątpliwości, że udzielenie żądanych informacji sprowadzałoby się do wydobycia poszczególnych informacji ze zbiorów elektronicznych (posiadanych przez organ zobowiązany) i ich odpowiedniego przygotowania na potrzeby wnioskodawczyni”.
  7. ,,Skoro organ I instancji ma w swoich zasobach instrumenty systemu elektronicznego w szczególności przeznaczone do obsługi arkuszy organizacyjnych podległych szkół i przedszkoli, to argument o konieczności “przygotowania szeregu dokumentów”, nie może świadczyć o uznaniu żądanych informacji za przetworzone. Organ nie wykazał, jakoby udostępnienie wnioskowanej informacji wiązać się miało ze znacznym, fizycznym zaangażowaniem pracowników (np. poprzez żmudne przeszukiwanie archiwalnych dokumentów sporządzonych w formie papierowej, czy też podjęcie długotrwałych czynności związanych np. z kserowaniem lub drukowaniem znacznej ilości materiałów), nie wykazał także, by udostępnienie żądanej informacji wiązało się z podjęciem skomplikowanych i długotrwałych zabiegów informatycznych, czy istotnymi zmianami w organizacji pracy pracowników organu. Wniosek skarżącej był w swej treści konkretny i jasny, przy stosunkowo wąskim zakresie żądania. Żądane informacje są informacjami ujętymi na nośniku w postaci istniejących arkuszy organizacyjnych i zawarte zostały w zbiorach elektronicznych – obie te okoliczności wywieść nietrudno z twierdzeń samych organów. Nie budzi w związku z tym wątpliwości Sądu, że ich udostępnienie wiązać się będzie jedynie z podjęciem prostych czynności informatycznych w ramach “dedykowanego” systemu do obsługi arkuszy, które z kolei sprowadzać się będą do odnalezienia konkretnego arkusza organizacyjnego wraz z aneksem, oraz jego wydrukowania. W powyższym przypadku, wbrew twierdzeniom organów, nie może być mowy o podjęciu szczególnie angażujących i czasochłonnych czynności materialno-technicznych”.