Arkusz organizacyjny jest informacją publiczną !

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 30.01.2017 r., (II SAB/Kr 207/16) kontrolując proces realizacji prawa do informacji, w którym wnioskodawca żądał udostępnienia: ,,kopii arkuszy organizacyjnych wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017″, stwierdził: ,,Żądanie wydania kopii zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. Arkusz organizacyjny określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, o czym stanowi § 10 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). Nadto z regulacji tej wynika, że projekt arkusza organizacyjnego szkoły jest sporządzany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania i zamieszcza się w nim m.in. liczbę pracowników szkoły jak i ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Służy więc w szczególności rozplanowaniu liczby oraz rozkładu godzin lekcyjnych i podzielenia ich między nauczycielami. Projekt ten podlega zatwierdzaniu przez organ prowadzący szkołę. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, że zarówno sam projekt arkusza organizacyjnego sporządzony przez dyrektora szkoły, jak i zatwierdzony projekt stanowi dokument urzędowy, zawierający dane o charakterze publicznym (por. wyrok WSA w Krakowie z 8 października 2013 r. sygn. akt II SAB/Kr 156/13,wyrok WSA w Szczecinie z 30 listopada 2016 r., sygn. akt II SAB/Sz 90/16).


Komentarz dr Piotr Sitniewski : Brawo ! 

Z moich obserwacji udip w obszarze oświaty jest jedynym mechanizmem jaki daje rodzicom realną możliwość wpłynięcia na np. organ prowadzący , w celu dokonania koniecznych zmian w danej jednostce oświatowej. Znane mi są przypadki wyraźnego oporu w przekazywaniu tego typu informacji na wyraźne żądanie rodziców wyraźnie sygnalizujących pewne nieprawidłowości. Dopiero ujawnienie pewnych informacji (uzyskanych w trybie udip) i poddanie tego powszechnemu osądowi (nawet niememu), samo upowszechnienie, pozwala szybko dokonać zmian. Kontrole z kuratorium nie zawsze są skuteczne.