Anonim jako nośnik informacji publicznej.

Powraca sprawa anonimów jako nośnika informacji publicznej. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6.8.2018 r. (IV SAB/Gl 102/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora MOPS  o ,,udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących pracy komisji antymobbingowej, działającej w kwietniu 2016 r. i badającej relacje panujące we wskazanym zespole szkół, wskazując, że dokumentami tymi są: pismo skierowane do MOPS, na podstawie którego powołano komisję antymobbingową i protokoły zeznań świadków złożonych przed tą komisją oraz protokół kończący prace komisji wraz z wnioskami”.

WSA w Gliwicach orzekł m.in: 

  1. ,,Niniejsza sprawa była przedmiotem orzekania NSA, który wyrokiem z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt I OSK 2100/17 (pisaliśmy o tym na naszym portalu 25.5.2018 r.) uchylił zaskarżony wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 maja 2017 r. sygn. akt IV SAB/Gl 30/17 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji”.
  2. ,,status ten, informacji publicznej, posiadają także inne dokumenty skierowane do organu przez podmioty trzecie, nawet te nie będące dokumentami urzędowymi”
  3. ,,skoro strona skarżąca wnioskowała o udostępnienie jej anonimu, który co prawda – i co ważne – nie jest dokumentem urzędowym, to jednakże automatycznie nie oznacza, że nie stanowi informacji publicznej, wszak został skierowany do organu, zawierał określoną w nim treść i zdaje się też stanowił podstawę prac powołanej przez organ komisji antymobbingowej. Nie powinno w tych okolicznościach budzić wątpliwości, iż stał się dowodem w toczącym się postępowaniu. Dowód ten z kolei w toczącym się, z jego bytnością, postępowaniu podlega tym samym rygorom i reżimom prawnym jak każdy inny dowód, a nie dokument. Pojęcia “dowód” i “dokument” nie są prawnie tożsame, aczkolwiek mogą występować razem, np. dowód z dokumentu urzędowego czy dowód z dokumentu prywatnego, co zresztą nie powinno budzić wątpliwości i nie wymaga zatem szerszego przedstawiania, gdyż jak wskazano powyżej anonim nie jest dokumentem, jest natomiast dowodem. Zatem każdorazowo z uwagi na jego rodzaj, treść, charakter i cechy indywidualne wymaga oceny zasadności jego udzielenia czy udostępnienia bądź też powodów odmowy dostępu do niego”.
  4. ,,Sąd wskazuje, że NSA jednoznacznie wyjaśnił, że anonim nie jest “dokumentem urzędowym”, co w ocenie składu orzekającego jest w pełni zrozumiałe”
  5. ,,Ocena czy określona informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie może być odmienna w zależności od tego, kto ubiega się o jej udostępnienie czy w jaki sposób organ wszedł w jej posiadanie”.
  6. ,,Tym samym rozpatrując wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie organ po dokonanej ocenie treści anonimu w aspekcie zasadności jego udostępnienia albo udostępni go, albo odmówi jego udostępnienia w prawem określonej formie, wskazując na potrzebę ochrony danych w nim zawartych“.

Leave a Comment