Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  


Do T.K. wpłynął wniosek grupy posłów z 2 grudnia 2019 r. o           K 21/19

,,o zbadanie zgodności:

A). art. 11c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.) rozumianego w ten sposób, że przepis ten nie zakazuje udzielenia informacji publicznej w postaci wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów z:

–     art. 2 Konstytucji RP ti. zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa
–     art. 47 Konstytucji RP tj. gwarantowaną w Konstytucji RP zasadą ochrony prawa do prywatności,
–     art. 51 Konstytucji RP, gwarantującym w Konstytucji RP tzw. ochronę autonomii informacyjnej jednostki;

B). art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429.), rozumianego w ten sposób, że wyrażenie przez sędziego poparcia dla kandydata do KRS ma związek z wykonywaniem przez sędziego wyrażającego takie poparcie funkcji publicznych, a zatem dostęp do takiej informacji nie podlega ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności tego sędziego, z:
–     art 47 Konstytucji RP tj. zagwarantowaną w Konstytucji RP, zasadą ochrony prawa do prywatności,
–     art. 51 Konstytucji RP, gwarantującym w Konstytucji RP, tzw. ochronę autonomii informacyjnej jednostki” [cytowane za stroną T.K. – data wejścia 7.12.2019 r. godz. 20.35].

DOKUMENTY  w sprawie: 

  1. K_21_19_wns_2019_12_02_ADO – treść wniosku 
  2. K 21/19 – dokumenty w sprawie 

K 16/19  sprawa umorzona – nowa kadencja Sejmu R.P.

Art 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa rozumiany w ten sposób, że przepis ten nie daje podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej w postaci wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka KRS wybieranego spośród sędziów.


Wyrok T.K. z 18.12.2018 r.   sygnatura SK 27/14. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł:

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669) w zakresie, w jakim uzależnia uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej od wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, jest zgodny z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Andrzej Zielonacki


Postanowieniem z 26.4.2017 r. umorzono postępowanie.   Sygnatura :  K 58/13 . 

(całośc dokumentacji)

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Skarga I Prezesa SN do TK o zbadanie konstytucyjności zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej pod kątem granic prawa do prywatności i prawa do informacji.

zakres skargi
treść wniosku I Prezesa SN

Amicus curiae – opinia przyjaciela sądu – w sprawie wniosku I Prezesa SN z  listopada 2013 roku do Trybunału Konstytucyjnego zawierającego szereg zarzutów dotyczących zgodności ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zródło www.siecobywatelska.pl


Wyrok 7 czerwca 2016 r.  sygnatura K 8/15

T.K. o r z e k ł :

1) art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 65), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), w zakresie, w jakim dotyczy testów i pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które już się odbyły,

2) art. 16r ust. 12 zdanie drugie ustawy z 5 grudnia 1996 r. powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim dotyczy zadań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który już się odbył

– są niezgodne z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Postanowienie z 2.12.2015 umorzono postępowanie.  Sygnatura SK 36/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Stowarzyszenie

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej – zwrotu „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności” zawarty w art. 4 ust. 1 tej ustawy rozumiany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w ten sposób, że nie znajduje zastosowania do posłów tworzących biura poselskie lub poselsko – senatorskie w celu obsługi swojej działalności „w terenie” (poza parlamentem), z art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie Konstytucji RP oraz art. 61 ust. 2 Konstytucji RP.

To w tym właśnie postanowieniu T.K> stwierdził kontrowersyjną bardzo rzecz, która absolutnie nie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie NSA jakie nastąpiło już po wydaniu postanowienia: ,,Trybunał stwierdza zatem, że konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje wyłącznie „obywatelom”, a zatem osobom fizycznym legitymującym się obywatelstwem polskim. Oznacza to, że stowarzyszenie nie ma legitymacji do wniesienia skargi konstytucyjnej, dotyczącej tego prawa“.

Zdanie odrebne złożył sędzia T.K. Piotr Tuleia. zdanie odrebne do post. TK SK 36 14

postanowienie TK SK 36 14

skarga konstytucyjna

stanowisko PG

stanowisko Sejmu


Wyrok z 09.04.2015 r.   Sygnatura    K 14/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Art. 284. 1. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 2. Informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego

wniosek RPO >>>

stanowisko Prokuratura Generalnego >>>

stanowisko Sejmu >>>

wyrok TK >>>


Wyrok z dnia 20 marca 2006 r.  Sygnatura : K 17/05 

Art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  jest zgodny z art. 31 ust. 3, art. 47 i art. 61 ust. 3 Konstytucji R.P. oraz nie jest niezgodny z art. 61 ust. 4 Konstytucji.
Dotyczy pojęcia kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne w rozumieniu prawa do informacji.  cała treśc wyroku : 83_K_17_05

Wyrok z dnia 13 lipca 200r r.  Sygnatura : K 20/03. 

orzecznie dotyczyły konstytucyjności samorządowych rozwiązań antykorupcyjnych. M.in. rozpatrywano je w kontekście konstytucyjnego pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne.  147_K_20_03


Wyrok z dnia 16 września 2002 r.  Sygnatura : K 38/01. 

Trybunał badał wnioski trzech jednostek samorządu terytorialnego :

1) Sejmiku Województwa Lubelskiego, o zbadanie zgodności art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji,
2) Rady Powiatu w Lublinie o zbadanie zgodności art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.), z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji,
3) Rady Gminy w Końskowoli o zbadanie zgodności art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 61 ust. 4, art. 94 Konstytucji.
T.K. orzekł: 
Art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) są zgodne z art. 61 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawi tej T.K. wskazał też, że można regulować w drodze przepisów wewnętrznych pewne kwestie związane z realizacją prawa do informacji, co ma ogromne znaczenie w praktyce, pod warunkiem, że nie narusza to zasad ustawowych.
W wyroku czytamy m.in.: ,,Zakwestionowane we wnioskach upoważnienia nie mogą zatem obejmować zagadnień dotyczących materialnych aspektów tego prawa obywatelskiego, ani też tych aspektów proceduralnych dostępu do dokumentów i korzystania z nich, które mogłyby mieć wpływ na kształtowanie zakresu prawa do informacji lub jego realizację. Znaczy to, iż z mocy prawa z “zasad dostępu do dokumentów i korzystania z nich” wyłączone są takie aspekty proceduralne, któreby np. przesądzały o odpłatności lub bezpłatności dostępu do dokumentów, wyznaczały terminy mogące zagrozić realności tego dostępu, itp. Należą tu natomiast takie reguły o charakterze porządkowym, które dotyczą miejsca i czasu udostępniania dokumentów, technicznych uwarunkowań zapoznawania się z ich treścią, czy ich kopiowania, powielania, dokonywania wypisów”.