Sprawozdanie Naczelnej Rady Adwokackiej składane Prezydentowi R.P. to informacja publiczna.

Wnioskodawca zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej  o udostępnienie, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej sprawozdania, o którym mowa w art. 13 ustawy Prawo o adwokaturze. Z art. 13 wynika: ,,Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia […]