NSA: pytania na prawo jazdy są informacją publiczną.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16.1.2020 r. (I OSK 1417/18) orzekł: TEZA 1: ,,1. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów […]

Audyt nie jest dokumentem wewnętrznym. 

WSA w Opolu wyrokiem z dnia 18 maja 2020 r. (II SAB/Op 26/20) ,,Błędne jest stanowisko organu, że “audyt” jest dokumentem wewnętrznym i z tego względu informacja o jego treści nie może zostać udostępniona. Prawo do udostępnienia informacji publicznej w postaci dokumentów nie zostało ograniczone […]