Wywóz śmieci z posesji jako informacja publiczna.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 10.7.2018 r. (IV SA/Gl 510/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji ,w ramach którego wnioskodawca zwrócił się do Strazy Miejskiej o udostepnienie: ,, fotokopii protokołu z przeprowadzonej, w dniu […]r., przez Straż Miejską w R. kontroli posesji położonej w R. […]

Anonimizacja wobec RODO nabiera znaczenia.

WSA w Krakowie kontrolując proces realizacji prawa do infomracji, w wyroku z dnia 27.7.2018 r. (II SAB/Kr 99/18) stwierdził m.in.: ,,Należy przypomnieć, że anonimizacja jest czynnością o charakterze technicznym, dokonywaną na dokumencie stanowiącym informację publiczną, polegającą na zasłonięciu części tego dokumentu, zawierającej dane nie podlegające […]