Dotacje instytucjonalne – otwarty konkurs.

Fundacja Batorego na swojej stronie ogłosiła harmonogram konkursów dotacyjnych na rok 2018. W skrócie:  KTO – O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują […]

TAJEMNICA AGENCJI RATINGOWEJ

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29.11.2017 r., (II SA/Wa 932/17) kontrolował proces realizacji prawa do infomracji, w ramach  którego wnioskodawca zwrócił się do MInistra Finanasów o treść ,,umów, jakie Minister Finansów zawartych z agencjami ratingowymi, oraz o treść korespondencji, jaką Minister Finansów prowadził z […]