Ombudsman UE wzywa do szerszego ujawnienia dokumentów UE.

Ombudsman UE popiera ujawnianie dokumentów prawnych posiadanych przez Radę Europy, twierdząc, że Rada Europejska nie powinna odmówić dostępu do dokumentu sporządzonych w kontekście negocjacji między państwami członkowskimi UE z myślą o znalezieniu rozwiązań w celu zapewnienia przestrzegania zasady zrównoważonego budżetu zawartego w Traktacie paktu fiskalnego. […]

Europejski Trybunał Praw Człowieka – wyrok rozszerzający prawo do informacji na zagadnienia związane z zagrożeniami zdrowia.

Z biegiem lat, ETPCz stopniowo rozbudowywał swoje orzecznictwo, zgodnie z którym art 8 przyznaje prawo dostępu do informacji dla osób narażonych na zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez zanieczyszczenia działalności wynikające z przemysłowej. Wyrok w sprawie Vilnes i inni przeciwko Norwegii rozszerzył tę zasadę na trzy […]

Niemcy – Niemieckie MSW ostrzega stronę www.fragdenstaad.de przed naruszaniem praw autorskich przy realizacji prawa do informacji publicznej.

Ministerstwo domaga się zdjęcia ze strony www.fragdenstaad.de określonych dokumentów, które zostały uzyskane w trybie realizacji prawa do informacji publicznej w trybie wnioskowym. Niemiecki Portal prowadzony przez Open Knowledge Foundation w Niemczech, opublikował dokument na temat polityki Państwa w dziedzinie prawa wyborczego, co do którego Rząd […]

Jawność procesu legislacyjnego – wyrok NSA w/s projektu ustawy o TK

WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 147/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F99EFC18D) oddalił skargę wskazując, że przygotowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania mają charakter wewnętrzny, a kontrola społeczna działania władz publicznych nie musi odbywać się na w każdym […]