1.3.2018-nowa ustawa

Według informacji jakie przekazał w wywiadzie Telewizji wpolsce.pl minister Maciej Wąsik ustawa o jawności życia publicznego powinna trafić do Sejmu R.P. w połowie stycznia 2018. Termin wejścia w życie,jaki jest określony w ostatniej wersji projektu na 1 marca 2018, wydaje się  być realny.

Opinia fundacji JAWNOSC.PL  do poszczególnych wersji projektów:

projekt ustawy wersja z 12.12.2017 r.  opinia fundacji JAWNOSC.PL do wersji z 12 12

projekt ustawy wersja z 24.10.2017 link do opinii

projekt ustawy wersja z 13.11.2017 link do opinii


Przypomnijmy, na czym polegają generalnie zmiany w nowej ustawie w zakresie zasad dostępu do informacji publicznej:

  1. Zostanie uregulowane pojęcie informacji przetworzonej.
  2. Uregulowana zostanie procedura ustalania, czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z istotnością dla interesu publicznego by dokonywać przetworzenia.
  3. Zdefiniowano kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną dla potrzeb prawa do informacji, poprzez odesłanie do definicji osoby pełniącej funkcję publiczną w art. 115 § 19 k.k.
  4. Spółdzielnie mieszkaniowe stają się podmiotami wpisanymi do katalogu zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  5. Sprecyzowano na kim spoczywa obowiązek udostępniania informacji publicznej.
  6. Ekspertyzy i opinii finansowane ze środków publicznych stają się automatycznie informacjami publicznymi.
  7. Uporządkowano kwestię podstawy odmowy do informacji w sytuacji tajemnicy przedsiębiorców. Podstawą będzie tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie jak dotychczas budzące wątpliwości pojęcie tajemnicy przedsiębiorcy.
  8. Przeformułowano procedurę dotychczas regulowaną w art. 14 udip, wedle której brak technicznej możliwości zadośćuczynienia wnioskodawcy co do formy lub sposobu realizacji prawa do informacji kończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania (bardzo rzadko stosowana procedura). Wedle nowej regulacji, kończyć się postępowanie w takiej sytuacji ma się kończyć pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  9. Skrócony maksymalny termin na załatwienie sprawy do 30 dni. Jako pierwszy podstawowy termin pozostaje 14 dni.

Pozostałe zmiany są przedmiotem dalszych konsultacji . Obserwacja prowadzonych w tym zakresie działań legislacyjnych pozwoli na ustalenie jak jest ostateczny kształt nowej regulacji.

Leave a Comment